O NAS

Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Projekt Historia” powstała w 2014 roku, jako organizacja „non profit”, której celem jest prowadzenie badań historycznych, propagowanie wiedzy historycznej o Polsce, turystyki i krajoznawstwa oraz poszukiwanie i odzyskiwanie zaginionych dóbr kultury narodowej, a także rozpowszechnianie wiedzy o utraconych zabytkach i dobrach kultury. W czasie swojego istnienia Fundacja zrealizowała wiele projektów, które wpisały się w kalendarz wydarzeń propagujących historię na terenie Dolnego Śląska.

Jednym z nich jest organizowany corocznie Dolnośląski Festiwal Tajemnic, który jest autorskim dziełem Joanny Lamparskiej. W trakcie festiwalu odbywają się konferencje i wykłady poświęcone problematyce historycznej, zagadnieniom związanym z pracami na rzecz poszukiwania i odzyskiwania dzieł sztuki i zabytków z polskich zbiorów, utraconych w czasie ostatniej wojny, oraz przedstawiane są najnowsze osiągnięcia polskich służb państwowych w dziedzinie odzyskiwania dóbr dziedzictwa narodowego. Fundacja była także organizatorem wystaw o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego, matematykach „Lwowskiej Szkoły Matematycznej” oraz podziemiach europejskich miast.

Fundacja Projekt Historia brała również udział w organizacji „Rajdu Odkrywców”, największej wakacyjnej imprezy turystyczno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, jaka obyła się w lipcu 2017 roku.